Cách viết công thức lewis

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Viết các công thức Lewis cho mỗi phân tử sau: Cl2; N2


4.475

Với giải câu hỏi 3 trang 7 chuyên đề hóa học 10 kết nối tri thức cụ thể trong bài bác 1: links hóa họcgiúp học tập sinh dễ dãi xem cùng so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập chăm đề Hóa 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài xích tập siêng đề hóa học 10Bài 1: liên kết hóa học

Câu hỏi 3 trang 7 siêng đề Hóa 10:Viết các công thức Lewis cho mỗi phân tử sau:

a) Cl2; N2.

Bạn đang xem: Cách viết công thức lewis

b) SO2; SO3.

c) H2O; H2S; HOCl.

Lời giải:

a)Công thức Lewis của Cl2là:

Bước 1. Số electron hóa trị là 2.7 = 14 electron

Bước 2. Vào phân tử Cl2, từng nguyên tử Cl phải 1 electron để đạt octet.

Cl – Cl

Bước 3. Mỗi nguyên tử Cl phải 6 electron hóa trị nhằm đạt octet:

*

Bước 4. Số electron hóa trị sót lại là: 14 – 6.2 – 2.1 = 0

Cả hai nguyên tử Cl phần lớn đạt octet bắt buộc công thức Lewis của Cl2là:

*

Công thức Lewis của N2là:

Bước 1. Số electron hóa trị là 5.2 = 10 electron

Bước 2. Vào phân tử N2, từng nguyên tử N buộc phải 3 electron nhằm đạt octet.

N – N

Bước 3. Mỗi nguyên tử N phải 6 electron hóa trị để đạt octet:

*

Bước 4. Số electron hóa trị còn sót lại là: 10 – 6.2 – 2.1 = - 4

- Số electron hóa trị của nguyên tử N là 5, yêu cầu để đạt octet từng nguyên tử N đã góp chung 3 electron hóa trị để tạo liên kết với nhau.

Công thức Lewis của phân tử N2là

*

b)Công thức Lewis của SO2là:

Số electron hóa trị là 1.6 + 2.6 = 18 electron.

Trong phân tử SO2, nguyên tử S yêu cầu 2 electron để đạt octet, nguyên tử O đề xuất 2 electron hóa trị nhằm đạt octet. Bởi vì vậy, S là nguyên tử trung tâm, còn nguyên tử O được xếp xung quanh: O – S – O.

Hoàn thiện octet cho nguyên tử O:

*

Số electron hóa trị còn lại: 18 – 2.2 – 2.6 = 2

Sử dụng 2 electron này để chế tác octet mang lại S.

Nguyên tử S gồm 4 electron hóa trị yêu cầu 1 nguyên tử O sẽ cần sử dụng 1 cặp electron nhằm tạo liên kết với S cùng nguyên tử S còn 1 đôi electron chưa tham gia liên kết.

*

Công thức Lewis của SO3là:

- Viết bí quyết Lewis của SO3

Bước 1:S gồm 6 electron hóa trị, O gồm 6 electron hóa trị. Vào phân tử SO3, có 1 nguyên tử S cùng 3 nguyên tử O

⇒Tổng số electron hóa trị = 1.6 + 3.6 = 24 electron

Bước 2:Vẽ khung tạo nên bởi các nguyên tử links với nhau:

*

Bước 3:Mỗi nguyên tử O đề nghị 6 electron nhằm đạt octet.

*

Bước 4:Số electron hóa trị còn sót lại là: 24 – 2.3 – 6.3 = 0

Tuy nhiên S chưa đủ octet cần ta chuyển 1 cặp electron của nguyên tử O tạo nên thành cặp electron cần sử dụng chung.

chung.

*

c)Công thức Lewis của H2O là:

Bước 1.Tổng số electron hóa trị là 1.2 + 1.6 = 8

Bước 2.Trong phân tử H2O, nguyên tử O phải 2 electron nhằm đạt octet, nguyên tử H buộc phải 1 electron hóa trị để đạt octet. Vì chưng vậy, O là nguyên tử trung tâm, còn những nguyên tử H được xếp xung quanh. H – O – H.

Bước 3.Nguyên tử H đã dành octet.

Bước 4.Số electron hóa trị còn sót lại là: 8 – 2.2 = 4

Nguyên tử O gồm 4 electron hóa trị bắt buộc sẽ gửi 4 electron còn lại cho O để nguyên tử O đạt octet.

Công thức Lewis của H2O là:

*

Công thức Lewis của H2S là:

Bước 1.

Xem thêm: 6 Bài Văn Kể Về Một Kỉ Niệm Buồn Tuổi Thơ Em, Kể Lại Những Kỉ Niệm Vui Buồn Tuổi Thơ Em

Tổng số electron hóa trị của phân tử = 1.2 + 1.6 = 8 electron

Bước 2.Trong phân tử H2S, nguyên tử S yêu cầu 2 electron để đạt octet, nguyên tử H đề xuất 1 electron nhằm đạt octet. Vị vậy, nguyên tử S là nguyên tử trung tâm, còn 2 nguyên tử H được xếp xung quanh: H – S – H

Bước 3.2 nguyên tử H đã dành octet.

Bước 4.Số electron hóa trị sót lại = 8 – 2.2 = 4

Nguyên tử S có 4 electron hóa trị phải để đạt octet thì chuyển 4 electron sót lại cho nguyên tử S.

Công thức Lewis của H2S là:

*

Công thức Lewis của HOCl là:

Bước 1.Tổng số electron hóa trị của phân tử = 1.1 + 1.6 + 1.7 = 14 electron.

Bước 2.Trong phân tử HOCl, nguyên tử Cl bắt buộc 1 electron để đạt octet, nguyên tử O yêu cầu 2 electron để đạt octet, nguyên tử H bắt buộc 1 electron nhằm đạt octet. Vày vậy, O là nguyên tử trung tâm, nguyên tử H với Cl được xếp xung quang: H – O – Cl

Bước 3.Nguyên tử H đã đoạt octet, nguyên tử Cl buộc phải 7 electron hóa trị nhằm đạt octet:

*

Bước 4:Số electron hóa trị còn lại: 14 – 2.2 – 1.6 = 4

Số electron hóa trị của O là 4, nên chuyển 4 electron sót lại vào nguyên tử O.

Công thức Lewis của HOCl là

*

Câu hỏi khởi đầu trang 5 chăm đề Hóa 10:Dạng hình học phân tử ảnh hưởng đến tài năng phản ứng, hoạt tính sinh học, tính phân cực, … của phân tử. Dựa trên cơ sở nào để tham dự đoán làm nên học của một phân tử?...

Câu hỏi 1 trang 7 chăm đề Hóa 10:Công thức Lewis của CS2 là...

Câu hỏi 2 trang 7 chăm đề Hóa 10:Trình bày quá trình để viết cách làm Lewis của phân tử NH3...

Câu hỏi 4 trang 7 chăm đề Hóa 10:Công thức Lewis biểu diễn cấu trúc của NO2 là...

Câu hỏi 5 trang 9 siêng đề Hóa 10:Công thức của PCl3 theo mô hình VSEPR là...

Câu hỏi 6 trang 9 chuyên đề Hóa 10:Viết phương pháp của một số phân tử sau theo mô hình VSEPR: CCl4, H2S, CO2, SO3và PH3. Nêu số cặp electron hóa trị link và chưa liên kết trong những phân tử...

Câu hỏi 7 trang 9 chuyên đề Hóa 10:Viết phương pháp theo mô hình VSEPR và cho biết thêm dạng hình học của phân tử OF2. Phân tử này còn có phân cực không?...

Câu hỏi 8 trang 9 chăm đề Hóa 10:Dạng hình học tập của ionNH4+ là...

Câu hỏi 9 trang 9 siêng đề Hóa 10:Dự đoán hình trạng học của một vài phân tử sau: CO2, CS2, BF3, SCl2...

Câu hỏi 10 trang 12 chuyên đề Hóa 10:Các nguyên tử carbon (1), (2), (3) trong hình mặt ở rất nhiều trạng thái lai hóa nào?...

Xem thêm: Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Trung Và Nam Mỹ, Just A Moment

Câu hỏi 11 trang 12Chuyên đề Hóa 10:Mô tả sự tạo thành thành những phân tử sau theo quan niệm lai hóa orbital...