CHUYÊN ĐỀ: REPORTED SPEECH WITH GERUND

     
thi công bài dạy dỗ Tiếng Anh 11 - Extra - Lesson plan - Period 3: Reported speech with infinitive 3 62 1


Bạn đang xem: Chuyên đề: reported speech with gerund

reported speech with infinitive prepared by nguyễn thị ngọc trân i put the verbs in brackets in the correct form 1 if it rain this weekend we not able khổng lồ play tennis 2 if i see him i give it t


Xem thêm: Em Có Nhận Xét Gì Về Tình Hình Chính Trị Xã Hội Nước Ta Ở Các Thế Kỉ Xvi-Xvii

reported speech with infinitive prepared by nguyễn thị ngọc trân i put the verbs in brackets in the correct form 1 if it rain this weekend we not able to play tennis 2 if i see him i give it t 2 99 0


Xem thêm: Ba Vợ Của Em Rể Của Chồng Chị Dâu Gọi Là Gì ? Năm Hạng Tang Phục Là Gì

Prepared by Nguyễn Thị Ngọc Trân REPORTED SPEECH WITH INFINITIVE: 1. Ask + O + to V // order + O + khổng lồ V : bảo ai thao tác gì 2. Advise + O + to V : răn dạy ai thao tác làm việc gì 3. Invite + O + lớn V : mời ai có tác dụng gi 4. Remind + O + lớn V : nhắc nhở ai làm những gì 5. Promise + khổng lồ V : hứa hẹn với ai sẽ làm cái gi 6. Urge + O + lớn V : kêu gọi ai làm những gì 7. Warn + O + (not) lớn V : chú ý ai không được làm gì REPORTED SPEECH WITH GERUND: 1. Dream of + V-ing : mơ về………… 2. Deny + V-ing : lấp nhận thao tác làm việc gì 3. Look forward to + V-ing : ước ao đợi………… 4. Accuse + O + V-ing : cáo buộc ai làm gì 5. Insist on + V-ing : khăng khăng làm việc gì 6. Prevent + O + from + V-ing : bức tường ngăn ai làm gì 7. Congratulate + O + on + V-ing : chúc mừng ai về việc gì 8. Apology (to O) + for + V-ing : xin lỗi ai vì việc gì 9. Admit + V-ing : bằng lòng đã làm gì 10. Suggest + V-ing : đề nghị làm cái gi ĐỔI TRẠNG TỪ vào CÂU TƯỜNG THUẬT: today ---> that day next week ---> the week after/ the following week tonight ---> that night now ---> then tomorrow ---> the day after/ the following day ago ---> before yesterday ---> the day before/ the previous day this ---> that these ---> those last week ---> the week before here --->there the previous week GợI Ý CÁCH LÀM BÀI: bước 1: Đọc kỹ câu trực tiếp, xác định NGÔI, THÌ và TRẠNG TỪ (để có thay đổi phù hợp). Bước 2: xác định động trường đoản cú tường thuật với giới tự theo sau (nếu có) (giới từ hoàn toàn có thể theo ngay lập tức sau động từ trần thuật hoặc sau túc từ). Cách 3: khẳng định động từ buộc phải thêm – lớn hoặc ING, đặt túc tự (người/vật được tường thuật) vào sau rượu cồn từ trần thuật (nếu có). Bước 4: Đặt động từ chủ yếu thêm lớn hoặc - ING (sau rượu cồn từ tường thuật hoặc giới từ). _ cách làm chung khi đổi qua câu tường thuật với to S + V (+ O) + to lớn V _ phương pháp chung khi trở qua câu tường thuật với V-ing: S + V (+ O) (+ prep) + V-ing EXERCISE 1. “Please type this letter for me” The director said lớn his secretary. …………………………………………………………………………. 2. “Lie down on the floor” The robbers said to lớn everybody at the bank. ………………………………………………………………………… 3. “If I were you, I wouldn’t buy that second-hand car.” Said John. ………………………………………………………………………… 4. “Would you lượt thích to go out for dinner with me?” said Mary. …………………………………………………………………………. 5. “Don’t forget khổng lồ come khổng lồ the meeting tomorrow.” Said the manager. …………………………………………………………………………… 6. “I’ll try my best lớn look for that book for you” Jim promised. …………………………………………………………………………… 7. “We really must stay together.” Said the Trade Union Officer. ……………………………………………………………………………. 8. “Don’t cảm biến that wire with your wet hand.” said the teacher. …………………………………………………………………………… Prepared by Nguyễn Thị Ngọc Trân 9. “I’ll always wish khổng lồ become a good doctor.” said Linda. …………………………………………………………………………… 10. “No, of course not. I didn’t damage your computer.” said Peter. ……………………………………………………………………………. 11. “ I can’t wait until August khổng lồ go khổng lồ Paris for my holiday.” said my sister. ………………………………………………………………………………. 12. “You stole the money I put on the table this morning.” said my brother. ………………………………………………………………………………. 13. “No, let me pay for the meal. Not you.” David insisted. ………………………………………………………………………………… 14. “You’ve won the gold medal. Congratulation!” said the teacher. ………………………………………………………………………………… 15. I’m terribly sorry. I was so impolite khổng lồ you yesterday.” said my friend. ………………………………………………………………………………. 16. “Yes. You’re right. I broke the vase when cleaning the table.” said she. ………………………………………………………………………………. 17. “Let’s go to lớn the beach.” said she. ………………………………………………………………………………. 18. “You should Join the football team, Eric.” The teacher encouraged…………………………………………………………… 19. “We’ll come back again.” (promise) …………………………………………………………………………………… . 20. “You’d better not swim too far from the shore” (advise) ……………………………………………………………………………………… 21. “ I feel like meeting our children soon.” Said Mrs Bike. (looked forward to) ……………………………………………………………………………………… 22. “Could you close the window?” (ask) ……………………………………………………………………………………… 23. “you should go trang chủ and rest for a while.” (advise) ……………………………………………………………………………………… 24. “You should not drink beer.” (advise) ……………………………………………………………………………………… 25. “ Come and see me whenever you want.” (invite) ……………………………………………………………………………………… 26. “ Please don’t smoke in my car.” (order) ……………………………………………………………………………………… 27. “ Sue, give me your phone number.” (tell) ……………………………………………………………………………………… 28. “ I’ll never vày it again” (promise) ……………………………………………………………………………………… 29. “All right. I’ll wair for you.” (agree) ……………………………………………………………………………………… 30. Stay here! You mustn’t leave the shop. (stop) ……………………………………………………………………………………… 31. “ The house is very nice.! We’ll certainly buy it.” Said his wife. (were thinking of) ……………………………………………………………………………………… 32. Why don’t we stay at trang chủ for a change? I suggested…………………………………………………………………………… 33. Shall we invite our friends on Sunday? vì you consider…………………………………………………………………… ? 34. Are you going to lớn the seaside this summer? Have you planned on…………………………………………………………………? Prepared by Nguyễn Thị Ngọc Trân REPORTED SPEECH Change the following sentences into reported speech: 1. “Come and see me if you have time.” He said khổng lồ us. …………………………………………………………………………………………………… 2. “ Don’t forget khổng lồ send your parents my regard.” She said. …………………………………………………………………………………………………… 3. Mary said: “I have finished studying my lesson.” . 4. My friend said “Are you going to leave tomorrow?” ………………………………………………………………………………………………… 5. “Why were you late yesterday morning?” ………………………………………………………………………………………………… 6. The traveller asked: “How long does it take khổng lồ get khổng lồ Paris?” …………………………………………………………………………………………………… 7. Ann said: “I must go trang chủ now. …………………………………………………………………………………………………… 8. “Who put salt in my coffee?” said she. …………………………………………………………………………………………………… 9. He said lớn me: “You can keep this one if you like.” …………………………………………………………………………………………………… 10. “If I were you, I’d stop smoking. ……………………………………………………………………………………………………. 11. “Have your passport ready in your hand.” The custom officer said to lớn the passengers. ……………………………………………………………………………………………………. 12. “I didn’t know them. Did you, John?” she asked. ……………………………………………………………………………………………………. 13. “Don’t take more than two of these at once.” Said the doctor, handing me a bottle of pills. ……………………………………………………………………………………………………. 14. “It’s a very night evening. Why don’t we go for a walk.” Mary suggested. …………………………………………………………………………………………………… 15. Rachel said: “I work for a small publishing company.” …………………………………………………………………………………………………… 16. “I’m their sale manager.” Said he. …………………………………………………………………………………………………… 17. “The company has opened an office in Barcelona.” Said her. …………………………………………………………………………………………………… 18. “ It’s been very successful.” He said. …………………………………………………………………………………………………… 19. He said: “I’ve been chosen to lớn run a new office in Marid. …………………………………………………………………………………………………… 20. “I’m studying Spanish in the evenings.” said he. …………………………………………………………………………………………………… 21. He said: “I don’t have enough time lớn enjoy myself.” ……………………………………………………………………………………………………. 22. He said: “I haven’t had linch with a friend for ages.” ……………………………………………………………………………………………………. 23. He said: “ I hope my friend will come and visit me in Marid.” ……………………………………………………………………………………………………. 24. He said: “I went there last week with my secretary.” ……………………………………………………………………………………………………. 25. He said: “We didn’t have much time for sightseeing.” ……………………………………………………………………………………………………. Prepared by Nguyễn Thị Ngọc Trân 26. He said: “I have to get back lớn work now.” ………………………………………………………………………………………… 27. “Where are you going?” asked Tom. ………………………………………………………………………………………… 28. “Where are you going lớn spend your holiday?” asked Mike. …………………………………………………………………………………………… 29. “What will you vị when you leave school?” said Jenifer. …………………………………………………………………………………………. 30. “How did you know my name?” the nurse asked the patient. …………………………………………………………………………………………. 31. “Do you have an appointment?” said the clerk. ………………………………………………………………………………………… 32. “Have you seen my keys?” said Bernard khổng lồ his wife. ………………………………………………………………………………………… 33. “Why didn’t Isabel phone me?” ask he. ………………………………………………………………………………………… 34. “Will you carry my briefcase for me, Jim?” said Richard. ………………………………………………………………………………………… 35. “When can I see the doctor?” Charles asked the receiptionist. …………………………………………………………………………………………. 36. “I’m going khổng lồ Paris soon” she said. …………………………………………………………………………………………. 37. “The film will be interesting.” I thought. ………………………………………………………………………………………… 38. “I can’t help you because I have too much lớn do.” She said. …………………………………………………………………………………………. 39. “Anna has bought the ticket.” Said he. …………………………………………………………………………………………. 40. “Breakfast is served between 7.00 and 9.00.” the receiptionist explained. …………………………………………………………………………………………. 41. “I went lớn Oxford University in the 1960s.” he said. ………………………………………………………………………………………… 42. “I’ve never been lớn America.” She said lớn me. ………………………………………………………………………………………… 43. “Do you want khổng lồ go out for a meal?” she asked. ………………………………………………………………………………………… 44. “Why are you late?” they asked her. …………………………………………………………………………………………. 45. “Can I use your phone?” asked she. ………………………………………………………………………………………… 46. “Where have you come from?” the police said to him. ………………………………………………………………………………………… 47. “How long are you going to lớn be on holiday?” she asked. ………………………………………………………………………………………… 48. “When vì you have lớn go lớn work?” she asked. ………………………………………………………………………………………… 49. “Did you post my letter.” He said khổng lồ me. ………………………………………………………………………………………… 50. “Will you be back early?” he asked her. ………………………………………………………………………………………… Prepared by Nguyễn Thị Ngọc Trân . On…………………………………………………………………? Prepared by Nguyễn Thị Ngọc Trân REPORTED SPEECH Change the following sentences into reported speech: 1. “Come & see me if you have time.” He said. Prepared by Nguyễn Thị Ngọc Trân REPORTED SPEECH WITH INFINITIVE: 1. Ask + O + khổng lồ V // order + O + to lớn V : bảo ai thao tác làm việc