BR2 NAOH NACRO2 = H2O NABR NA2CRO4

     
*

Cho phản bội ứng: NaCrO2 + Br2 + NaOH à Na2CrO4 + NaBr + H2O

Trong phương trình của phản bội ứng trên, khi hệ số của NaCrO2 là 2 thì thông số của NaOH là

A.

Bạn đang xem: Br2 naoh nacro2 = h2o nabr na2cro4

 4.

B. 6.

C. 8.

D. 10.


*

*


Cho bội phản ứng: NaCrO2 + Br2 + NaOH→ Na2CrO4 + NaBr + H2O. Khi thăng bằng phản ứng trên, hệ số của NaCrO2 là A. 1. B. 2 C. 3 D. 4

Cho bội phản ứng: NaCrO2 + Br2 + NaOH→ Na2CrO4 + NaBr + H2O. Khi cân đối phản ứng trên, hệ số của NaCrO2 là

A. 1.

B. 2

C. 3

D. 4


Cho sơ đồ những phản ứng hóa học sau:

Cr2O3→+Al+t∘Cr→+Cl2+t∘CrCl3→+NaOHCr(OH)3→+NaOHNaCrO2→+Br2+NaOHNa2CrO4

Số bội nghịch ứng nhưng nguyên tố crom vào vai trò hóa học bị oxi hoá là (mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học).

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4


Cho phản ứng: NaCrO2 + Br2 +NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O. Sau khi phản ứng cân bằng, tổng hệ số tối giản của phản ứng là A. 24 B. 25 C. 28 D. 26

Cho phản ứng: NaCrO2 + Br2 +NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O. Sau khi phản ứng cân nặng bằng, tổng hệ số tối giản của phản ứng là

A. 24

B. 25

C. 28

D. 26


Cho làm phản ứng: Al+HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Trong phương trình bội nghịch ứng trên, khi hệ số của Al là 8 thì thông số của HNO3 là

A. 24

B. 30

C. 26

D. 15


Cho phản nghịch ứng: Cl2 + KOH → t° KCI+ KClO3 + H2O. Trong phương trình của bội phản ứng chất hóa học trên, lúc hệ của KOH là 6 thì hệ số của Cl2 là A. 5 B. 3 C. 4 D. 2

Cho bội nghịch ứng:

Cl2 + KOH → t° KCI+ KClO3 + H2O.

Xem thêm: Bài Thơ Nghệ Nhân Bát Tràng, Bài Thơ Về Nghệ Nhân Bát Tràng

Trong phương trình của phản nghịch ứng hóa học trên, khi hệ của KOH là 6 thì hệ số của Cl2 là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2


Cho làm phản ứng: Cu + HNO3→ CuNO32+ NO +H2O. Trong phương trình chất hóa học trên khi hệ số của Cu là 3 thì hệ số của HNO3 là

A. 6

B. 8

C. 4

D. 10


Thực hiện những thí nghiệm sau (1) đến dung dịch Br2 vào dung dịch đựng NaCrO2 và NaOH (2) mang đến dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 (3) đến bột diêm sinh vào ống sứ đựng CrO3 (4) mang đến dung dịch KI vào dung dịch cất Na2Cr2O7 cùng H2SO4 (5) Sục khí NH3 vào hỗn hợp NaHCO3 (6) Cho tất cả hổn hợp bột Na2O với Al vào nước (7) cho FeCl2 vào dung dịch HBr Số ngôi trường hợp xẩy ra phản ứng oxi hóa-khử là A. 5 B. 2 C. 4 D. 3

Thực hiện những thí nghiệm sau

(1) đến dung dịch Br2 vào dung dịch chứa NaCrO2 với NaOH

(2) đến dung dịch H2SO4 vào hỗn hợp Na2CrO4

(3) đến bột lưu huỳnh vào ống sứ đựng CrO3

(4) đến dung dịch KI vào dung dịch cất Na2Cr2O7 với H2SO4

(5) Sục khí NH3 vào dung dịch NaHCO3

(6) Cho hỗn hợp bột Na2O cùng Al vào nước

(7) đến FeCl2 vào hỗn hợp HBr

Số ngôi trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là

A. 5

B. 2  

C. 4  

D. 3


Từ chất X (C6H5-CH2-CH=CH2), thực hiện phản ứng sau: X + KMnO4 + H2SO4 → C6H5COOH + CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Vào phương trình hóa học trên, khi thông số của C6H5COOH là 5 thì thông số của H2O là A. 24 B. 34 C. 42 D. 48

Từ chất X (C6H5-CH2-CH=CH2), thực hiện phản ứng sau:

X + KMnO4 + H2SO4 → C6H5COOH + CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Vào phương trình hóa học trên, khi hệ số của C6H5COOH là 5 thì hệ số của H2O là

A. 24

B. 34

C. 42

D.

Xem thêm: Cách Tìm Tập Nghiệm Của Bất Phương Trình, Bất Phương Trình 1 Ẩn

 48


Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Đốt dây Mg trong ko khí. (b) Sục khí Cl2 vào hỗn hợp FeSO4. (c) mang đến dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Fe(NO3)2. (d) cho Br2 vào dung dịch các thành phần hỗn hợp NaCrO2 và NaOH. (e) Sục khí CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2. (g) Đun sôi dung dịch Ca(HCO3)2. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng thoái hóa - khử là A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Tiến hành các thí nghiệm sau: