Stress Pattern Là Gì

     

Để đọc được trọng âm của một từ, trước hết tín đồ học cần hiểu được thế nào là âm tiết. Từng từ rất nhiều được cấu trúc từ những âm tiết. Âm tiết là 1 trong đơn vị phát âm, gồm tất cả một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/…)và những phụ âm (p, k, t, m, n…) phủ quanh hoặc không tồn tại phụ âm bao quanh. Từ hoàn toàn có thể có một, hai, tía hoặc nhiều hơn thế ba âm tiết.Bạn đang xem: bít tất tay pattern là gì

Ví dụ:

Từ

Phiên âm

Số lượng âm tiết

Fun

/fʌn/

1

Fast

/fæst/

1

Swim

/swɪm/

1

Whisker

/ˈwɪskər/

2

Important

/ɪmˈpɔːrtnt/

3

Tarantula

təˈræntʃələ

4

International

/ˌɪntərˈnæʃnəl/

5

Tiếng Anh là ngôn từ đa âm tiết, đầy đủ từ có hai âm tiết trở lên luôn luôn có một âm máu phát âm khác biệt hẳn so với những âm tiết còn sót lại về độ dài, độ béo và độ cao. Âm tiết nào được phạt âm khổng lồ hơn, giọng cao hơn và kéo dài hơn nữa các âm không giống trọng cùng một từ thì ta nói âm tiết kia đươc nhận trọng âm. Tuyệt nói cách khác, trọng âm rơi vào âm ngày tiết đó.

Bạn đang xem: Stress pattern là gì

Đang xem: căng thẳng pattern là gì

Khi chú ý vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ này được ký hiêu bằng dấu (‘) sinh sống phía trước, bên trên âm huyết đó.

Ví dụ: happy / ˈhæpi/ trọng âm rơi vào tình thế âm tiết vật dụng nhất

clever /ˈklevər/ trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết vật dụng nhất

arrange /əˈreɪndʒ/ trọng âm rơi vào tình thế âm tiết máy hai

engineer /ˌendʒɪˈnɪr/ có hai trọng âm: trọng âm chính lâm vào hoàn cảnh âm tiết thứ bố /nir/ với trọng âm phụ lâm vào hoàn cảnh âm tiết trước tiên /en/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ trọng âm chính rơi vào tình thế âm máu thứ bố /ˈniːz/ và trọng âm phụ lâm vào hoàn cảnh âm tiết trước tiên /dʒæ/

*

* Trọng âm từ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong câu hỏi phân biệt được tự này cùng với từ khác khi họ nghe với nói giờ Anh. Người phiên bản ngữ vạc âm bất kể từ nào đều có trọng âm rất tự nhiên đến nút họ đo đắn là họ có áp dụng trọng âm.Vì vậy, để trọng âm sai âm tiết hay không sử dụng trọng âm sẽ khiến cho người phiên bản xứ khó rất có thể hiểu được là tín đồ học giờ đồng hồ Anh mong muốn nói gì và họ cũng gặp không ít khó khăn trong bài toán nghe gọi người bản xứ. Chẳng hạn: từ bỏ desert tất cả hai bí quyết nhấn trọng âm: trọng âm rơi vào tình thế âm tiết đồ vật nhất/ˈdezərt/ thì chính là danh từ, tức là sa mạc, dẫu vậy trọng âm rơi vào cảnh âm tiết thiết bị hai /dɪˈzɜrt/ thì đó là động từ, tức là bỏ rơi, đào ngũ. Trong tiếng Anh, có một số trong những từ được viết giống nhau nhưng mà trọng âm ở vị trí khác nhau tùy theo từ bỏ loại. Bởi vậy phát âm đúng trọng âm của một từ bỏ là yếu tố đầu tiên giúp sinh viên nghe hiểu cùng nói được như người phiên bản ngữ.

1.2. Các quy tắc ghi lại trọng âm từ

1.2.1. Từ gồm hai âm tiết

a. Trọng âm rơi vào âm tiết máy nhất

– Đối với số đông các danh từ và tính từ gồm hai âm tiết trong giờ đồng hồ Anh thì trọng âm rơi vào cảnh âm tiết thiết bị nhất.

Ví dụ: Danh từ: center /ˈsentər/, object /ˈɑːbdʒɪkt/, flower /ˈflaʊər/…

Tính từ: happy/ ˈhæpi/, present /ˈpreznt/ , clever /ˈklevər/, sporty /ˈspɔːrti/ …

-Các động từ cất nguyên âm ngắn ở âm tiết đồ vật hai và kết thúc bằng một (hoặc không ) phụ âm, thì trọng âm rơi vào cảnh âm tiết thiết bị nhất.

Ví dụ : enter/ ˈentər/, travel/ ˈtrævl/ , open /ˈoʊpən/ …

-Ngoài ra, các động trường đoản cú tận thuộc là ow, thì trọng âm lâm vào tình thế âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: borrow / ˈbɔːroʊ/, follow /ˈfɑːloʊ/…

b. Trọng âm rơi vào tình thế âm tiết trang bị hai

– hầu như các đụng từ, giới từ gồm hai âm tiết thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết máy hai

Ví dụ: Động từ: relax /rɪˈlæks/, object /əbˈdʒekt/, receive / rɪˈsiːv/ , accept /əkˈsept/…

Giới từ: among /əˈmʌŋ/, aside /əˈsaɪd/ , between /bɪˈtwiːn/…

-Các danh từ xuất xắc tính từ đựng nguyên âm dài, nguyên âm song ở âm tiết thiết bị hai hoặc xong nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ lâm vào cảnh chính âm tiết đó.

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, japan /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ …

-Những từ có hai âm tiết nhưng âm tiết đầu tiên là một tiền tố thì trọng âm lâm vào cảnh âm tiết vật dụng hai.

Ví dụ: unwise /ˌʌnˈwaɪz/, prepare /prɪˈper/, dislike /dɪsˈlaɪk/, redo /ˌriːˈduː/

1.2.2. Trường đoản cú có tía âm tiết và nhiều hơn nữa ba âm tiết

a. Trọng âm rơi vào cảnh âm tiết lắp thêm nhất

Đối với danh tự có bố âm tiết: nếu âm tiết lắp thêm hai tất cả chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào cảnh âm tiết đồ vật nhất.

Ví dụ: paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/…

b. Trọng âm rơi vào tình thế âm tiết sản phẩm hai

– Nếu các động từ gồm âm tiết sau cùng chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ lâm vào âm tiết lắp thêm hai .

Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, inhabit /ɪnˈhæbɪt/,examine /ɪɡˈzæmɪn/…

Ví dụ: familiar /fəˈmɪliər/, considerate /kənˈsɪdərət/…

– Nếu các danh từ gồm âm tiết trước tiên chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/) hoặc bao gồm âm tiết sản phẩm hai cất nguyên âm dài/ nguyên âm song thì trọng âm rơi vào âm tiết vật dụng hai.

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

1.2.3. Các từ chứa hậu tố

– các từ tận thuộc là -ic, -tion, -sion , -ious, -ian, -ial thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết đồ vật hai tính từ thời điểm cuối lên.

Xem thêm: Thời Gian Biểu Cho Cuộc Sống Lành Mạnh Và Quy Tắc 3 Phút Sống Khỏe Đẹp

Ví dụ : economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, geologic /ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪk/…

– những từ tận cùng là -cy, -ty, -phy , –gy, -ible, -ant, -ical, -ive, -ual, -ance/ence, -ify, – al/ ar, – uous, -ual thì trọng âm rơi vào cảnh âm tiết thứ tía tính từ thời điểm cuối lên.

Ví dụ: privacy /ˈpraɪvəsi /, credibility/ˌkredəˈbɪləti/ , photography /fəˈtɑːɡrəfi /, geology /dʒiˈɑːlədʒi/, practical /ˈpræktɪkl /…

– những từ cất hậu tố: -ain, -eer, -ese, esque thì trọng âm lâm vào tình thế chính những hậu tố đó

Ví dụ: Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/, mountaineer /ˌmaʊntnˈɪr/, entertain / ˌentərˈteɪn /

picturesque /pɪktʃəˈresk/…

– những phụ tố không làm tác động đến trọng âm câu: -able, -age, -al, -en, -ful, -ing, -ish,-less, -ment, -ous.

Ví dụ: comfortable /ˈkʌmftəbl /, happiness / ‘hæpinəs/, amazing /əˈmeɪzɪŋ /, continuous /kənˈtɪnjuəs /…

1.2.4. Trường đoản cú ghép

– Danh trường đoản cú ghép: trọng âm rơi vào âm tiết sản phẩm nhất.

Ví dụ: doorman /ˈdɔːrmən/, typewriter /ˈtaɪpraɪtər/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ …

– Tính từ ghép : trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm hai

Ví dụ:good-tempered, self- confident, well-dressed, hard-working, easy-going

– Động tự ghép: trọng âm lâm vào tình thế âm tiết thiết bị hai

Ví dụ: Understand /ʌndərˈstænd /, overflow /ˌoʊvərˈfloʊ/

2. Trọng âm vào câu giờ Anh

Trong giờ Anh, không chỉ từ mang trọng âm, nhưng mà câu cũng đều có trọng âm. Hồ hết từ được thừa nhận trọng âm thì thường xuyên phát âm to thêm và chậm hơn những từ còn lại. Trọng âm câu vô cùng quan trọng,vì lúc nói, trường đoản cú mà tín đồ nói thừa nhận trọng âm cũng giống như cách mà họ đánh trọng âm vào cùng một từ có thể làm chuyển đổi hoàn toàn nghĩa hàm chứa trong câu nói. Ngoại trừ ra, trọng âm câu còn tạo nên giai điệu, giỏi tiếng nhạc mang đến ngôn ngữ. Đó chính là âm điệu, khiến cho sự chuyển đổi trong tốc độ giao tiếp tiếng Anh. Phương pháp nhịp thân từ được đánh trọng âm là như nhau.

Ví dụ: I’m in the classroom (Tôi chứ chưa phải ai khác vẫn ở trong lớp học)

I’m in the classroom (Tôi vẫn ở trong lớp học chứ không hẳn ở ở đâu khác)

Trong một câu, phần nhiều các từ bỏ được chia thành hai loại, đó là từ ở trong về mặt câu chữ (content words) và từ trực thuộc về mặt cấu trúc (structure words). Chúng ta thường nhận trọng âm vào các từ nằm trong về phương diện nội dung, cũng chính vì đây là đều từ đặc biệt quan trọng và với nghĩa của câu.

Những từ nằm trong về mặt cấu tạo là phần đa từ phụ trợ cấu tạo ngữ pháp cho câu, tạo nên câu đúng về mặt kết cấu hoặc ngữ pháp. Bọn chúng thường ít đặc trưng hơn và không được dấn trọng âm lúc nói.

Nếu trong một câu, các từ nằm trong về mặt cấu trúc bị lược quăng quật đi, chỉ còn những từ thuộc về mặt nội dung thì fan nghe vẫn hiểu được nghĩa của câu. Trái lại nếu quăng quật đi content words thì tín đồ nghe cần yếu hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu.

Ví dụ: We want khổng lồ go to work.

I am talking lớn my friends.

You’re sitting on the desk, but you aren’t listening to lớn me.

Xem thêm: Con Phò Là Gì - Phò Khác Cave Và Điếm Thế Nào

What did he say to lớn you in the garden?

2.1. Từ ở trong về phương diện nội dung: được dìm trọng âm

Những từ sở hữu nghĩa

Ví dụ

Động từ chính

sell, give, employ, talking, listening

Danh từ

car, music, desk

Tính từ

big, good, interesting, clever

Trạng từ

quickly, loudly, never

Trợ hễ từ (dạng tủ định)

don’t, can’t, aren’t

Đại từ chỉ định

this, that, those, these

Từ nhằm hỏi

Who, Which, Where

 

2.2. Từ trực thuộc về phương diện cấu trúc: không được dấn trọng âm

Những từ đúng về khía cạnh cấu trúc

Ví dụ

Đại từ

he, we, they

Giới từ

on, at, into

Mạo từ

a, an, the

Từ nối

and, but, because

Trợ động từ

can, should, must

Động tự ‘tobe’

am, is, was

 

3. Bài bác tập đánh lốt trọng âm trong giờ đồng hồ Anh

Exercise 1 : Choose the word that has a different găng pattern from the others.